RODO – Ident Centrum Stomtologii i Medycyny Estetycznej

Drodzy Pacjenci informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 roku administratorem Państwa danych osobowych jest Ident Centrum Stomatologii i Medycyny Estetycznej

Dr Iwona Jabłońska z siedzibą przy ul. Ogrody 14 lok. 1, 85-870 Bydgoszcz dalej zwane „Kliniką”

Rozporządzenie obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku i dotyczy ochrony danych osobowych osób fizycznych, ich przetwarzania i przepływu.

Celem dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest usystematyzowanie ochrony podstawowych praw i wolnosci osób fizycznych w związku z czynnościami przetwarzania oraz zapewniania swobodnego przepływu danych osobowych.

Zawiadamiamy również, że przekazanie przez Pacjentów swoich danych osobowych Klinice jest wymogiem określonym w artykule 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318).

Za zgodą osoby, której dane dotyczą przetwarzamy je w celu rejestracji i świadczenia usług medycznych. W praktyce wiąże się to przede wszystkim z możliwością kontaktu za pomocą narzędzi telekomunikacyjnych w celu informowania Państwa o planowanych terminach wizyt, zmianach lub sprawach mających ścisły związek z realizacją czynności medycznych w naszej Klinice, Dysponując Państwa danymi nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Artkuł 29 w.w. ustawy określa również okres w jakim jestesmy zobligowani do przechowywania Państwa danych osobowych, który obecnie wynosi 20 lat.

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów i umów zawartych w celach zwiuązanych wyłącznie z wykonywaniem na rzecz Państwa świadczeń medycznych.

Zakres uprawnień Pacjenta wynikających z zakresu

przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania i aktualizacji jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Zgodnie z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej określonymi w prawie polskim mogą Państwo wnieść skargę dotyczącą przetwarznia przez Klinikę Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych w naszej Klinice prosimy kontaktować się poprzez e-mail ident.bydgoszcz@wp.pl lub na wyżej wskazany adres Kliniki.